Referater

Overskrift

Beskrivelse

Generalforsamlingsreferater

HOLMENS AKTIVITETSFORENING (HAF)     


Holmen, den 4.marts 2015


Beretning:

Foreningen blev stiftet i september 2013 med det formål at skabe rammerne og sætte kursen for,
at foreningen kunne blive godkendt til at få tider i kommunens nye hal C på Arsenaløen for at
tilbyde primært hjemmegående seniorer (60+) et sted i nærområdet, hvor de kan dyrke idræt i
samvær med ligestillede.
Til brug for kommunikationen med medlemmerne er der oprettet en hjemmeside www.holmens.dk.
Her kan medlemmerne blandt andet læse om ideen med foreningen, finde vedtægterne og få oplyst,
hvordan man bliver medlem, og som det fremgår af aktivitetsbeskrivelsen, er tanken den, at
arbejdet i den overordnede organisation skal være så enkel og simpel som muligt, så det ikke
afskrækker nogen fra at deltage i det organisatoriske arbejde.
Vi er i dag 38 medlemmer, hvor de fleste er 60+. Fremmødet i vores tider mandag og torsdag
kl. 15:00-16:00 har været på det jævne i det forgangne år. Badminton har været den aktivitet,
der har været størst interesse for at dyrke. 
Der blev ikke fremlagt noget regnskab for perioden fra stiftelsen til udgangen af 2013 på sidste
års ordinære generalforsamling, da der ikke var noget at rapportere. Det blev her besluttet, at
medlemskontingentet skulle udgøre 100 kr. indtil næste ordinære generalforsamling til dækning af
administrationsudgifter og uforudsete beløb til aktiviteter.
Regnskabet for 2014 viser et overskud på 2.494 kr. og da vi ikke har kendte udgifter for det
kommende år, udover hjemmesiden på ca. 1.200 kr., samt udgifter i forbindelse med afholdelsen af
generalforsamlingen, foreslår bestyrelsen uændret kontingent på 100 kr., indtil næste ordinære
generalforsamling.
Vi har modtaget besked om, at ansøgning om halfordeling i de kommende 2 år er udsat et år.
Således vil vores tider fortsætte uændret i det kommende år.
Alle er velkomne på den ordinære generalforsamling, den 23. marts 2015 i fælleshuset Schifters
Kvarter og fremkomme med synspunkter og forslag til aktiviteter etc.
Dagsorden til generalforsamlingen den 23. marts 2015 og regnskab 2014 er vedhæftet.

Med venlig hilsen
Jørn

 

12-04-2016/aj

Referat fra ordinær generalforsamling i Holmens AktivitetsForening (HAF)

Generalforsamlingen blev holdt tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00-19.45 i Schifters Kvarters fælleshus. Philip de Langes Alle 9, 1434 København K. Mødet var indkaldt til afholdelse den 30. marts kl. 19.00, men af tekniske grunde blev mødet flyttet til den 12. april 2016.

Ad 1 – valg af dirigent

Lasse Jensen blev valgt.

Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indkaldt og at den med 10 fremmødte medlemmer ud af 36 var beslutningsdygtig, jf. vedtægternes § 7.

Ad 2 – Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Formanden uddybede kort den udsendte beretning. Han gjorde bl.a. opmærksom på at initiativer til arrangementer o. lign. var velkomne. Tak til Bent Jørgensen, der er flyttet til Nivå, men som har passet kassererjobbet indtil dato alligevel. Foreningen har søgt kommunen om de samme tider, mandag 15-16 og torsdag 15-16, men har endnu ikke fået svar. Beretningen blev godkendt efter en kort spørgerunde.

Ad 3 – det reviderede regnskab med budget og kontingent for det kommende år

Formanden gennemgik regnskabet for 2015. Regnskabet blev godkendt. Formanden gennemgik budgettet for det kommende år 2016. Medlemskontingentet fastsættes uændret til 100 kr. Budgettet og kontingentfastsættelsen blev godkendt.

Ad 4 – eventuelle forslag

Der var ingen forslag.

Ad 5 – valg af bestyrelse

Jørn Dahl Frederiksen og Elin Laursen blev genvalgt. Lars Seerup blev nyvalgt for et år.

Ad 6 – valg af revisor og revisorsuppleant

Peder Maltha Rasmussen blev valgt som revisor. Anker Jensen blev valgt som revisorsuppleant.

Ad 7 – eventuelt

Peder M Rasmussen stillede spørgsmål om der var brug for markedsføring. Der har været opslag i Christianshavneren i maj 2015. Forsamlingen mente at mund til mund metoden måske var mere effektiv.  Andre muligheder var at informere i Halvtolv, i Frederiksholm og i Schifters bebyggelse, når vores ansøgning om tider er blevet bekræftet af kommunen.

Formanden takkede dirigenten og de tilstedeværende medlemmer for et godt forløb af mødet.

 


24-03-2015/jdf
Referat fra ordinær generalforsamling i Holmens Aktivitets Forening (HAF)

Generalforsamlingen blev afholdt mandag den 24. marts 2015 kl. 19:00-20:30 i
Schifters kvarters fælleshus, Philip de Langes Alle 9, 1434 København K

Dagsorden:
Ad 1 - valg af dirigent
Lasse Jensen blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at den med
14 fremmødte medlemmer ud af 37 var beslutningsdygtig, jf. vedtægternes § 7.

Ad 2 - bestyrelsens beretning (Skriftlig beretning sendt til medlemmerne 04-03-2015)
Formanden henviste til den udsendte beretning og præciserede nogle forhold. Blandt
andet, at halfordelingen var udsat til næste år, så foreningen også beholder de
tildelte tider i indeværende sæson. Desuden henviste han til foreningens hjemmeside,
hvor medlemmerne kan orientere sig om foreningens organisation og aktiviteter: 
http://www.holmens.dk/ 
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
 
Ad 3 – Det reviderede regnskab med budget og kontingent for det kommende år forelægges
til godkendelse:
Foreningens regnskab fra stiftelsen den 26. september 2013 til den 31. december 2014
blev fremlagt og gennemgået af formanden. Det viser et overskud på 2.494 kr., som der
var enighed om at overføre til næste år. Regnskabet blev godkendt.
Budget for 2015 blev fremlagt af formanden og efter en drøftelse om kontingentets
størrelse, var der tilslutning til bestyrelsens forslag om i 2015 at opkræve et års-
kontingent på 100 kr. pr. medlem indtil næste ordinær generalforsamling, samt at et
medlem slettes automatisk, såfremt kontingentet ikke er modtaget senest en måned efter
forfaldsdag.

Ad 4 - eventuelle forslag
Der forelå ingen forslag til beslutning, men der blev igen drøftet forskellige ideer til,
hvordan foreningen kan udvikle sig og om det er en ide at indkøbe visse rekvisitter, som
betales af foreningen. 

Ad 5 - valg af bestyrelse
Der var genvalg til Anne Jensen, Arne Børrild og Bent Jørgensen for en ny 2-årig periode,
mens der var nyvalg til Elin Laursen for en 1-årig periode.

Ad 6 - valg af revisor og revisorsuppleant´
Der var genvalg til Lasse Jensen som revisor og Finn Mogensen som revisorsuppleant.
 
Ad 7 - eventuelt
Formanden takkede dirigenten og de tilstedeværende medlemmer for et godt forløb af mødet.

  

HOLMENS AKTIVITETSFORENING (HAF)     
       
RESULTATOPGØRELSE, 26. SEPTEMBER 2013 - 31. DECEMBER 2014     
       
 Budget     Note                                            Regnskab           Budget
  2015                                                             2014                   2014
                     INDTÆGTER:     
 3.700            Kontingent                                 3.700   
        -  
 3.700            INDTÆGTER I ALT                       3.700       
       
                     UDGIFTER:     
 1.200            Hjemmeside                               1.115   
   200             Arrangementer                              -     
                     Rekvisitter                                     100   
                     administration                    -     
       
 1.400            UDGIFTER I ALT                           1.215       
 2.300            Resultat før finansielle poster      2.485       
                     Bankrenter                                        9   
       
 2.300   Årets resultat                                       2.494    -  
       
  Der foreslås overført til næste år.     
       
  BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014     
       
    Note                                                           Regnskab    Regnskab
                                                                         2014            2013
  AKTIVER:     
       
  Bankbeholding                                                 2.594             -
       
  AKTIVER i alt                                                    2.594             -  
       
  PASSIVER:     
       
  Egenkapital:     
  Overført resultat tidligere år     -     
    + årets resultat                                               2.494   
  Egenkapital i alt                                                2.494             -  
       
  Gæld                                                                   100   
  PASSIVER I ALT                                                  2.594               -  
       
       
  Bestyrelsen:     
       
  Holmen, den 16. februar 2015     
       
       
  Revisionspåtegning:     
  Resultatopgørelsen og balancen for 2014 er revideret, herunder er bankbeholdningen     
  afstemt med banken. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.     
       
  Holmen, den 17. februar 2015     
       

 

 

26-02-2014/jlr

Referat fra ordinær generalforsamling i Holmens Aktivitets Forening (HAF)

Generalforsamlingen blev afholdt mandag den 24. februar 2014 kl. 17-18.30 i Schifters kvarters fælleshus, Philip de Langes Alle 9, 1434 København K

Dagsorden:

 1. 1.     Valg af dirigent:
 2. 2.     Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:
 3. 3.     Det reviderede regnskab med budget og kontingent for det kommende år forelægges til godkendelse:

Der forelægger intet regnskab eller budget for perioden fra stiftelsen den 26.09.2013 til 31.12.2013, da der hverken er opkrævet medlemskontingent eller afholdt udgifter i perioden.

Bestyrelsen foreslår, at medlemskontingent for perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 fastsættes til kr. 100, som skal dække fælles administrationsudgifter og indkøb af rekvisitter, primært til holdidræt.

Et medlem slettes automatisk, såfremt kontingentet ikke er modtaget 1 måned efter forfaldsdag.

 1. 4.     Eventuelle forslag:
 2. 5.     Valg af bestyrelse:

Bestyrelsen foreslår, at der vælges 4 medlemmer til bestyrelsen, hvor 2 vælges for 2 år og 2 vælges for 1 år.

 1. 6.     Valg af revisor og revisorsuppleant:

Der skal vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valgene gælder til næste ordinær generalforsamling.

 1. 7.     Eventuelt:

Ad 1 - valg af dirigent

Jens Loft Rasmussen blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at den med 14 fremmødte medlemmer ud af 35 var beslutningsdygtig, jf. vedtægternes § 7.

Ad 2 - bestyrelsens beretning (Skriftlig beretning sendt til medlemmerne 22.02.2014)

Jørn Dahl Frederiksen fortalte om, at der med etableringen af Multihallen på Arsenaløen var opstået en mulighed for at dyrke indendørs sport, og at HAF henvendte sig til sportsinteresserede især ældre (60+) på Holmen. HAF havde i indeværende sæson opnået haltider mandag og torsdag kl. 15-16. Det var uvist om de samme tider kan opretholdes i sæsonen 2014/15, da skolerne har første prioritet til at benytte hallen.

Hallen kan opdeles i tre aktivitetsområder, og det var tanken, at medlemmerne skulle organisere aktiviteter efter interesse, og at de skulle kunne hvile i sig selv.

2013 havde været en start for foreningen, og bestyrelsen så gerne, at medlemmerne i 2014 i endnu større omfang benyttede sig af mulighederne for at dyrke i sport i Multihallen. Det blev tilkendegivet, at foreningen er åbne for alle interesserede, og at der kunne gøres reklame for deltagelse hos beboerne på Holmen. 

Der var etableret en hjemmeside: http://www.holmens.dk/                 

Bestyrelsens mundtlige beretning blev godkendt.  

Ad 3 – Det reviderede regnskab med budget og kontingent for det kommende år forelægges til godkendelse:

 Foreningen var blevet stiftet den 26. september 2013 og havde ikke opkrævet kontingent i 2013. Et medlem havde lagt ud for udgiften til hjemmesiden, der beløb sig til 80 kr. månedlig.

Der var tilslutning til bestyrelsens forslag om i 2014 at opkræve et årskontingent på 100 kr. pr. medlem, og således at ægtefæller er to medlemmer med hver sin kontingentbetaling. Betalingen skal dække foreningens administrationsudgifter. Køb af rekvisitter vil som udgangspunkt skulle dækkes af deltagerne i den enkelte aktivitet som følge af det beskedne beløb, som indbetales i kontingent.

Ad 4 - eventuelle forslag

Der forelå ingen forslag til beslutning, men der fremkom forskellige ideer til, hvordan foreningen kan udvikle sig. Der havde vist sig interesse for badminton, indendørs fodbold, volleyball, petanque og muligvis også indendørs hockey. Jørn Dahl Frederiksen og Finn Mogensen vil kunne vejlede i brug af maskiner i motionsrummet. 

Ad 5 - valg af bestyrelse

Følgende blev valgt for to år:

-        Jørn Dahl Frederiksen

-        Jørgen Jørgensen

Følgende blev valgt for et år:

-        Anne Jensen

-        Arne Børrild

-        Bent Jørgensen

Bestyrelsen består således af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerede sig med Jørn Dahl Frederiksen som formand, Bent Jørgensen som kasserer og Arne Børrild som sekretær.

Ad 6 - valg af revisor og revisorsuppleant´

Lasse Jensen blev valgt som revisor og Finn Mogensen som revisorsuppleant.

Ad 7 - eventuelt

Dirigenten påtog sig at skrive et kort referat med beslutningerne, hvilket hermed er gjort.

 

Holmen, den 22.02.2014

 

 

Formanden beretter:

 

Foreningen blev stiftet i september sidste år med det formål at skabe rammerne og sætte kursen for, at foreningen kunne blive godkendt til at få tider i kommunens nye hal C på Asenaløen for at tilbyde primært hjemmegående seniorer ( 60+ ) et sted i nærområdet, hvor de kan dyrke idræt i samvær med ligestillede.

 

Til brug for kommunikationen med medlemmerne er der oprettet en hjemmeside www.holmens.dk. Her kan medlemmerne blandt andet læse om ideen med foreningen, finde vedtægterne og få oplyst, hvordan man bliver medlem, og som det fremgår af aktivitetsbeskrivelsen, er tanken den, at arbejdet i den overordnede organisation skal være så enkel og simpel som muligt, så det ikke afskrækker nogen fra at deltage i det organisatoriske arbejde.

De aktiviteter, der har vind i sejlene i øjeblikket er Badminton, Volleyball og Petan og så brug af motionsrummet.

 

Medlemstallet er d.d. oppe på 35, hvoraf 23 er mænd og 12 er kvinder og mere end 90% er 60+. De fleste medlemmer kommer fra lokalområdet, Holmen. 3 kommer udefra. Medlemmerne kommer primært fra Schifters Kvarter, idet foreningen her har haft mulighed for at annocere foreningens opstart på deres hjemmeside. Resten kommer via mund til mund snak.

Økonomi. Den stiftende generalforsamling valgte ikke at opkræve kontingent, idet der var enighed om at afvente, hvordan tingene udviklede sig. Det kunne også lade sig gøre, da kommunen stiller hallen gratis til rådighed, at der ikke forventedes administrationsudgifter inden afholdelse af en kommende generalforsamling og at aktiviteterne skulle hvile i sig selv. Der er således ikke lavet et regnskab for perioden fra stiftelsen til udgangen af 2013. Der er en enkelt post, som er udlagt af et medlem, gebyr til hjemmesiden kr. 325, som ikke er afregnet endnu. Den vil indgå i regnskabet for 2014.

 

Forventninger og ønsker til fremtiden skal drøftes på generalforsamlingen, men det kan allerede nu nævnes, at det er usikkert, om haltiderne idag kan beholdes i næste vintersæson, mandag og torsdag kl.15:00 - 16:00, idet skolerne i lokalområdet har fortrinset indtil kl.16:00 fra næste skoleår mod idag indtil kl.15:00.

 

Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle, som har gjort et godt stykke arbejde for, at det lykkedes at få gang i foreningen.

 

Med venlig hilsen - vi ses på mandag

Jørn

Referat af stiftende generalforsamling afholdt torsdag, den 26. september 2013 i fælleshuset Philips De Langes Alle 9, 1437 København K.

Jørn Dahl Frederiksen, Frode Dall, Jørgen Jørgensen, Lasse Jensen, Arne Børrild og Finn Mogensen mødtes i fælleshuset med det formål at stifte en forening, der kan være et samlingspunkt for Holmens beboer og dermed skabe et fællesskab, der gør det muligt at udøve såvel sportslige som kulturelle aktiviteter, som man er interesseret i at opstarte.

Som første aktivitet er der et ønske om at opstarte badminton og motionsgymastik for seniorer i den ny hal C på Holmen.

Der var enighed om følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. valg og godkendelse af foreningens navn
 3. Godkendelse af foreningens vedtægter
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelsen
 6. Valg af revisor

Ad 1.

Jørn Dahl Frederiksen blev valgt som dirigent og referent.

Ad 2.

Forslag til foreningens navn blev debatteret, som sluttede med  enighed om, at foreningens navn skal være, Holmens AktivitetsForening, (HAF).

Ad 3.

Udkast til foreningens vedtægter blev gennemgået og efter enkelte rettelser godkendtes vedtægterne.

Ad 4.

Der var enighed om, at fastsættelse af kontingent skal afvente resultatet af, hvilke aktiviteter kan igangsættes. Således indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, når et budget forelægger.

Ad 5.

Jørn Dahl Frederiksen, Arne Børrild og Jørgen Jørgensen blev valgt som bestyrelse. Valget gælder indtil næste ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerede sig med Jørn som formand, Arne som sekretær og Jørgen som kasserer.

Ad 6.

Lasse Jensen blev valgt som foreningens revisor og Finn Mogensen som revisorsuppleant.

 

Således passeret.

København, den 26.09.2013

 

Jørn Dahl Frederiksen

Som dirigent

Opfølgningsmøde

Som en fortsættelse af den stiftende generalforsamling af 26. september 2013 i Holmens AktivitetsForening mødtes kredsen af stiftere søndag, den 13. oktober 2013 i fælleshuset Philips De Langes Alle 9, 1437 København K. med det formål at behandle 2 ændringer til dagsordenen.

Der var enighed om følgende dagsorden:

 1. Valg af referent
 2. Ændring af teksten i vedtægternes § 4.

Ad 1.

Arne Børrild blev valgt som referent.

Ad 2.

Det blev enstemmigt vedtaget at ændre teksten i vedtægternes § 4 således:

 Foreningen optager som medlem enhver, som tilslutter sig foreningens formål. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

 

Således passeret.

København, den 13.10.2013

 

Jørn Dahl Frederiksen

Som dirigent