Vedtægter

Vedtægter

For

Holmens AktivitetsForening

(HAF)

 

§ 1.

Foreningens navn er, Holmens AktivitetsForening, (HAF).

§ 2.

Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

§ 3.

Foreningens formål er at skabe grundlaget for at udøve enhver ønskelig kontinuerlig aktivitet, hvor det skal være et forpligtende og ansvarlig fællesskab, som styrker og fremmer medlemmernes trivsel, velvære og samfundsengagement. Det kan være såvel sportslige som kulturelle aktiviteter.

§ 4.

Foreningen optager som medlem enhver, som tilslutter sig foreningens formål. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

§ 5.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles ved elektronisk medie til samtlige medlemmer senest 14 dage før.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab med budget og kontingent for det kommende år forelægges til godkendelse
  4. eventuelle forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal tilstilles bestyrelsesformanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 6.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og skal afholdes, efter en til bestyrelsen fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra mere end 1/3 af medlemmerne, senest 4 uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

§ 7.

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 1/4 af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen kræver dog et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

Kun medlemmer, som møder op på generalforsamlingen og som har betalt kontingent, har stemmeret.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 8.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Generalforsamlingen kan beslutte, at et valg kun gælder for en kortere periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Den fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper m.m.

§ 9.

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan godkende, at kassereren kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 10.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

§ 11.

Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning af den blandt medlemmerne valgte revisor.

Det reviderede regnskab med budget og kontingent for det kommende år skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

§ 12.

Ved beslutning om opløsning af foreningen skal en eventuel formue overdrages til almennyttige formål i Københavns kommune.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling. Erstatter vedtægter dateret den 26.09.2013.

 

København, den 13.10.2013

Jørn Dahl Frederiksen

Som dirigent